fbpx
0903 664 014
peter@sorger.sk
Po - Pia 8:00 - 15:30

Obchodné podmienky

 Čl. I
Informácie o kupujúcim a predávajúcim

Kupujúcim sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie zákazník - fyzická alebo právnická osoba.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") platia pre predaj produktov a služieb predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť Sorger, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad, je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 26335/P, zastúpená konateľom Petrom Sorgerom, uzatvorených s kupujúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok predávajúceho. Webové stránky predávajúceho sú www.petersorger.sk a www.sorger.sk.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej tiež "zákazník" či "účastník").

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (iná osoba, ako podnikateľ, ktorý robí objednávku v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami tiež občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634 / 1992 Zb.).

 Čl. II
Informácie o produktoch a službách

Informácie o elektronických produktoch a službách sú k dispozícii v slovenskom jazyku na webových stránkach uvedených v bode 1. Produkty a služby sú sprístupnené online po úspešnom dokončení nákupu.

 Čl. III
Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby sú určené pre osobnú potrebu Kupujúceho. Produkty a služby, ktoré predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú ochrane autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich častí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu ako distribútorovi zastupujúcemu držiteľa autorských práv za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.

 Čl. IV
Objednávka a nákup

Kupujúci zadáva objednávku elektronicky vyplnením príslušného formulára na webovej stránke. Odoslaním formulára potom Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj so spracovaním osobných údajov.

Čl. V
Zrušenie objednávky

Na zrušenie objednávky dôjde automaticky neuhradením čiastky objednávky v stanovenom termíne splatnosti. Termín splatnosti je štandardne stanovený na sedem kalendárnych dní od objednania.

Čl. VI
Cena a spôsob úhrady

Cena produktov, tovarov a služieb, vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulári.

U vybraných produktov predávajúceho (CD, DVD, knihy) je zákazník spoločne s cenou povinný zaplatiť aj náklady spojené s jeho balením a dodaním. Cena za balenie a dodanie je vždy uvedená na predajnom formulári, ak je predávajúcim účtovaná.

Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe zmluvy zákazníkovi daňový doklad - faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovar či služby. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Spôsob úhrady:

Cenu produktu / tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru hradí zákazník bezhotovostne spôsobom a na účet zvolený v predajnom formulári.

Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. 

Osobné údaje a údaje z kreditnej karty budú použité výhradne pre potrebu zjednania a poskytnutia služby objednanej klientom a zabezpečenia úhrady ceny, s čím klient súhlasí.

Úhrada sa považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

Kúpna cena je splatná do 7 dní od uzavretia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak, záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt / tovar či službu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek čiastky (kúpnej ceny), ktorú je zákazník povinný zaplatiť, sa zákazník zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny výrobku / tovaru / služby.

Živé akcie a semináre:

Účastník sa na seminár prihlasuje prostredníctvom webového rozhrania vybraného produktu, odoslaním predajného formulára, a to najneskôr 2 dni pred začiatkom akcie. Neskoršie prihlášky je možné akceptovať po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej dohode.
Online prihlášky sú zo strany predávajúceho potvrdzované na email, ktorý bol uvedený účastníkom na predajnom formulári. Spolu s potvrdením je zaslaná účastníkovi faktúra s dátumom splatnosti ceny za seminár.
Zaradenie účastníkov na seminár bude uskutočnené podľa poradia uhradených prihlášok. Účastník bude vyrozumený v prípade, že nebude zaradený z dôvodov naplnené kapacity.
Cena seminára vrátane informácie o tom, či je cena s DPH alebo bez DPH, je uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajuceho. V prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou sadzbou DPH. Cena je vždy uvedená aj na predajnom formulári.
Cena seminára je určená v závislosti od dĺžky konania seminára, osobe lektora, poskytovaných materiáloch, zaistenom občerstvenie, mieste konania a pod.
Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu seminára podľa splatnosti uvedenej na doručenej faktúre, najneskôr však ku dňu konania seminára a to prevodom na účet predávajúceho. Po uhradení kúpnej ceny zašle predávajúci účastníkovi daňový doklad, a ak je uvedené na webovej stránke, aj vstupenku.
Predávajúci si vyhradzuje umožniť po predchádzajúcej konzultácii uhradiť účastníkovi cenu za seminár v hotovosti v deň konania seminára. V prípade platby v hotovosti dostane účastník daňový doklad na mieste konania.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu seminára, prednáškovej sály či zrušenie semináre z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade zmeny termínu či zrušenie seminára má účastník právo na vrátenie 100% ceny seminára alebo absolvovať seminár v náhradnom termíne alebo si vybrať iný produkt predávajúceho v rovnakej cene.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky v službách akejkoľvek tretej strany, ktorú využíva pri svojich vlastných službách. Ďalej nenesie zodpovednosť na zranenia, škody a straty vzniknuté účastníkom.
Odoslaním predajného formulára udeľuje účastník výslovný súhlas s obstaraním fotiek, video a audio nahrávok zo seminára.
Radi by sme vás upozornili, že účasť na seminári je dobrovoľná a každý účastník zodpovedá sám za seba. Pokyny lektora sú len návrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že v priebehu seminára z oblasti osobného rozvoja môže byť vystavený fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu. Účasť na seminároch osobného rozvoja je určená zdravým svojprávnym ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálne poruchou.
V prípade, že účastník seminára v súčasnosti podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa pred zahájením seminára informovať lektorov o tejto skutočnosti a o charaktere ťažkostí, ktoré sú dôvodom liečby. Ďalej sa odporúča, aby o účasti na seminári informoval svojho ošetrujúceho lekára alebo psychiatra.
Vybrané vzdelávacie programy sú predmetom právnej ochrany podľa autorského práva, účasť na seminári neoprávňuje účastníka získané znalosti vyučovať a ani inak komerčne využívať a vydávať za svoje.
Prosíme účastníkov, aby ostatných nerušili svojim neskorým príchodom. Prezentácia účastníkov začína 30 minút pred začiatkom seminára, ak nie je uvedené inak. Čas ukončenia seminárov je uvedený orientačne.

Storno podmienky platné pre živé akcie a semináre:

Žiadosť a zrušenie / odhlásenie zašlite emailom na adresu peter@sorger.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť vaše meno, e-mail a číslo variabilného symbolu objednávky.
Ak sa odhlásite viac ako 14 dní pred dátumom konania seminára, vrátime Vám 100% z uhradenej ceny. Namiesto vratky má účastník možnosť už uhradenú cenu previesť na kúpu iného produktu z ponuky poskytovateľa v plnej cene seminára.
Ak sa odhlásite menej ako 14 dní pred dátumom konaním seminára, bude vám účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny seminára. Účastník však má možnosť už uhradenú cenu previesť na kúpu iného produktu z ponuky poskytovateľa v plnej cene seminára alebo absolvovať seminár v náhradnom termíne, ak bude sa opakovať alebo môže za seba poslať náhradníka. V prípade odhlásenia / zrušenia účasti menej ako 4 dni pred dňom konania seminára je predávajúci oprávnený odpočítať od zaplatenej ceny náklady spojené so zrušením jeho účasti (administratívny poplatok a pod.).
Peniaze vám budú vrátené na rovnaký účet, z ktorého boli prostriedky uhradené po tom, čo bude zo strany účastníka na e-mailovú adresu poskytovateľa doručené potvrdenie o prijatí opravného daňového dokladu.
Účastníkovi, ktorý zruší / odhlási svoju objednávku menej ako 2 dni pred dňom konania seminára, vzniká povinnosť uhradiť účastnícky poplatok.
Účastník môže za seba poslať náhradníka, ktorého si sám nájde. Storno poplatok sa neplatí a celá platba je presunutá k novému účastníkovi. Ak sa účastník akcie nezúčastní, účastnícky poplatok sa nevracia.

Podmienky opakovaných platieb:

V prípade zakúpenia produktu / kurzu na 12 mesačných platieb zákazník zvolením platby prostredníctvom platobné karty súhlasí so strhávaním opakovaných platieb z jeho platobnej karty, a to za podmienok podľa zvoleného tarifu objednanej služby.
Tarify a podmienky opakovaných platieb sú uvedené na webovej stránke produktu a v predajnom formulári. Ide vždy o fixnú čiastku, ktorá je uvedená u produktu a bude strhávaná 12-krát. Dátum prvého strhnutia je vždy pri objednávke a ďalšie platby vždy raz za mesiac. Na opakovanú platbu bude vždy zákazník upozornený emailom 7 dní pred strhnutím platby z karty.
Informácie o výške a forme opakovaných transakcií, dátume a perióde strhávanie opakované platby a všetkých zmenách súvisiacich s opakovanými platbami sú zákazníkovi zasielané e-mailom. Pokiaľ chce zákazník urobiť zmenu v nastavení opakovaných platieb, tak sa obráti na predávajúceho emailom na peter@sorger.sk.
Údaje o platobnej karte zákazníka sú uložené u platobnej brány GoPay / ČSOB WebPay a GoPay / ČSOB WebPay s nimi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

Čl. VII
Dodacie podmienky

Pri online vzdelávacích produktov sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.

Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak.

V prípade CD, DVD, kníh, novinové stánky predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty podľa aktuálneho sadzobníka, v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

Čl. VIII
Garancia vrátenia peňazí a odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa:

Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Najneskôr 14. deň po prevzatí produktu / tovar musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie TU.
Odošlite formulár prosím emailom na podpora@sorger.sk spolu s uvedením čísla objednávky, mena a dátumu nákupu.
CD, DVD, knihy či darčekové predmety doručte späť na vlastný náklad na adresu prevádzky Sorger, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
CD, DVD, knihy či darčekové predmety, ktoré budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, odporúčame vracať v pôvodnom neporušenom obale, tovar by nemalo niesť známky použitia, malo by byť nepoškodený, kompletný a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku.
Upozorňujeme, že nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak bol porušený ich pôvodný obal. Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči či v prípade zmlúv o poskytovaní služieb.
Peniaze za produkt / tovar Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli obdržané a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný zákazníkovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu zákazník odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal a potvrdí prijatie opravného daňového dokladu.
V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený okamžite po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.

Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek podať elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu peter@sorger.sk. Pre podanie reklamácie alebo námietky nie je daný žiadny osobitný formulár. Z vyjadrenia kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácie či námietka a aký spôsob vybavenia požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne predávajúci najneskôr do tridsiatich dní od jej doručenia. Kupujúci bude upovedomený e-mailom vrátane odôvodnenia.

V prípade niektorých kurzov, ak bude poskytnutý elektronický obsah / video kurz inak ako na hmotnom nosiči a ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, nemá nárok na vrátenie platby za tento kurz a nemá nárok odstúpiť od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho:

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu ak zistí, že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy považuje:

  1. omeškania zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastkové úhrady (splátky) viac ako 10 dní po dobe splatnosti;
  2. porušenie povinností na ochranu autorských práv ( Čl. III) zo strany zákazníka.

 Čl. IX
Reklamácia - nedoručenie produktu / nesprístupnenie služby

V prípade že kupujúci obdržal potvrdzujúcu správu o úspešne vykonanej platbe za produkt alebo službu a produkt či služba neboli sprístupnené, alebo ak nastal nejaký iný problém, kupujúci kontaktuje predávajúceho na adrese peter@sorger.sk.

 Čl. X
Vylúčenie zodpovednosti

Všetky produkty a služby našej spoločnosti slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikania a osobného rozvoja. Informácie, ktoré sprostredkovávajú lektori on-line programov sú iba návody a odporúčania. Naša spoločnosť ani lektori nie sú akokoľvek zodpovední za váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi, za vaše pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môžete prežívať. Po celú dobu trvania on-line produktu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje konanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech je závislý od mnohých ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. vašich zručností, možností, znalostí, schopností, obetavosti, situácia na trhu, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.

V prípade vzdelávacích produktov v oblasti osobného rozvoja by sme vás radi upozornili na fakt, že v priebehu on-line programov môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženie, a je plne na Vašu zodpovednosti a rozhodnutie, či navrhovaná cvičenia či úlohy podstúpite či nie. Účasť v on-line programoch osobného rozvoja je určená zdravým svojbytným ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálne poruchou.

Radi by sme vás upozornili, že informácie obsiahnuté v našich produktoch nemôžu nahradiť individuálnej konzultácii kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť lekársku alebo psychoterapeutickú starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a aj tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k danej problematike.

 Čl. XI 
Ochrana osobných údajov

Predávajúci plne rešpektuje dôvernosť vašich dát, ktorá vypĺňate do objednávky a poskytujete firme Sorger, s.r.o. . Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.

Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na tejto stránke.